Brojač radnih dana bez povreda na radu Tip:DANI-MID

Digitalni brojač radnih dana bezbedno provedeno na radnom mestu.
Digitalni semafor za emitovanje dana bez povrede na radu.


Tip: DANI-MID

Cena: pitati za cenu

SKU: DANI-MID Category: